หน้าหลัก  l  แผนผังเว็ปไซด์  l  คำแนะนำเกี่ยวกับเว็ปไซด์
  โครงสร้างการบริหารงาน l แผนพัฒนา l ข้อบัญญัติ อบต. l ข้อบัญญัติงบประมาณ l รายงานผลดำเนินงาน  l  รายงานทางการเงิน  l รายงานการประชุม  


แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล


แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561