หน้าหลัก  l  แผนผังเว็ปไซด์  l  คำแนะนำเกี่ยวกับเว็ปไซด์
  ขั้นตอนการให้บริการ l กฎหมายเพื่อประชาชน l ดาวโหลดเอกสาร l หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ l กระดานสนทนา l ร้องเรียนร้องทุกข์   

ที่

 

กระบวนงานบริการ

ระยะเวลาเดิมที่  อบต.
โนนราษีให้บริการ

 

ระยะเวลาที่ปรับลด

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

๕  นาที/ราย

๕  นาที/ราย

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๕  นาที/ราย

๕  นาที/ราย

การจัดเก็บภาษีป้าย

๕  นาที/ราย

๕  นาที/ราย

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารและการออกใบรับรองผลงานก่อสร้าง

๕ วัน/ราย

๕ วัน/ราย

การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

๓ ชั่วโมง/ราย

๓ ชั่วโมง/ราย

การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ให้ดำเนินการแจ้งตอบรับการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๗  วัน

ให้ดำเนินการแจ้งตอบรับการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๗  วัน

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  1. ขออนุญาตใหม่
  2. ต่อใบอนุญาต

 

๑๐  วัน/ราย
๕  วัน/ราย

 

๑๐  วัน/ราย
๕  วัน/ราย

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

  1. ขออนุญาตใหม่
  2. ต่อใบอนุญาต

 

๑๐  วัน/ราย
๕  วัน/ราย

 

๑๐  วัน/ราย
๕  วัน/ราย

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

  1. ขออนุญาตใหม่
  2. ต่อใบอนุญาต

 

๑๐  วัน/ราย
๕  วัน/ราย

 

๑๐  วัน/ราย
๕  วัน/ราย

๑๐

การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

  1. ขออนุญาตใหม่
  2. ต่อใบอนุญาต

 

๑๐  วัน/ราย
๕  วัน/ราย

 

๑๐  วัน/ราย
๕  วัน/ราย

๑๑

การขออนุญาตกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

  1. ขออนุญาตใหม่
  2. ต่อใบอนุญาต

 

๑๐  วัน/ราย
๕  วัน/ราย

 

๑๐  วัน/ราย
๕  วัน/ราย

๑๒

การช่วยเหลือสาธารณภัย

ในทันที

ในทันที

๑๓

การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

๑ วัน/ราย

๑ วัน/ราย

๑๔

การให้บริการสถานที่

แจ้งผลให้ทราบ
ภายใน ๕ วันทำการ

แจ้งผลให้ทราบ
ภายใน ๕ วันทำการ

๑๕

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

แจ้งผลให้ทราบ
ภายใน ๕ วันทำการ

แจ้งผลให้ทราบ
ภายใน ๕ วันทำการ