หน้าหลัก  l  แผนผังเว็ปไซด์  l  คำแนะนำเกี่ยวกับเว็ปไซด์
  โครงสร้างการบริหารงาน l แผนพัฒนา l ข้อบัญญัติ อบต. l ข้อบัญญัติงบประมาณ l รายงานผลดำเนินงาน  l  รายงานทางการเงิน  l รายงานการประชุม  รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557