หน้าหลัก  l  แผนผังเว็ปไซด์  l  คำแนะนำเกี่ยวกับเว็ปไซด์

ข้อมูลทั่วไป อบต.โนนราษี


1.  สภาพทั่วไป
          1.1  ที่ตั้ง
           ตำบลโนนราษีเป็นตำบลหนึ่งใน  15  ตำบล  ของอำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  ห่างจากที่ว่าการอำเภอบรบือ  มาทางทิศใต้ระยะทางประมาณ    15  กิโลเมตร 
          1.2 เนื้อที่
           ตำบลโนนราษี มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 44.9 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,066 ไร่
          1.3  ลักษณะภูมิประเทศ
                  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ คือ
                  ทิศเหนือ                ติดต่อกับ                ตำบลวังไชย,กำพี้  อำเภอบรบือ
                  ทิศใต้                    ติดต่อกับ                ตำบลโนนแดง  อำเภอบรบือ
                  ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ                ตำบลกำพี้  ,  ดอนงัว    อำเภอบรบือ
                  ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ                ตำบลวังไชย  อำเภอบรบือ

               
          สภาพภูมิประเทศมีทั้งเป็นที่ลูกคลื่นลอนตื้น ที่ราบและที่ลุ่ม พื้นที่ทั่ว ๆ ไปของตำบลโนนราษีมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 150 – 200 เมตร พื้นที่ราบบางส่วนของตำบลมีการทำนา ส่วนที่เป็นพื้นที่ราบเนินสูงมีการปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ 
สมรรถนะของดิน
          ดิน ชุดดินที่พบมากในตำบลโนนราษี ได้แก่ ดินชุดร้อยเอ็ด ดินชุดโคราช ดินขุดน้ำพอง และดินขุดอุบล หรือดินร่วนปนทราย บางแห่งยังพบดินที่มีลูกรัง หรือกรวดปะปนอยู่ ซึ่งจัดเป็นดินตื้นซึ่งมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมต่อการนำมาใช้ในการเพาะปลูกพืช ดินเหล่านี้ต้องการบำรุงรักษาเป็นกรณีพิเศษ เพราะดินมีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในระยะเวลาที่ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน
ความเหมาะสมของดิน
          จากการศึกษาของกองสำรวจดินกรมพัฒนาที่ดินเกี่ยวกับลักษณะเนื้อดิน ความลึกของดิน ความสามารถในการอุ้มน้ำปริมาณธาตุอาหารของพืช ความเค็ม การระบายและลักษณะของภูมิประเทศของพื้นที่ เพื่อจำแนกความเหมาะสมของดิน สำหรับพืชต่าง ๆ ปรากฏว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลโนนราษีเหมาะสำหรับการปลูกข้าว รองลงมาเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชไร่และเขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ทรัพยากรธรรมชาติ
          ตำบลโนนราษี มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ หนองห้วยเลา หนองโน หนองสิม หนองหว้า หนองโจด ห้วยทราย ห้วยผักหนาม ห้วยหินลาด หนองบ้าน ห้วยน้อย และห้วยเชียงคำ เป็นต้น ซึ่งภาพแหล่งน้ำบางแห่งตื้นเขิน

          1.4 จำนวนหมู่บ้าน
          ตำบลโนนราษีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ดังนี้
          หมู่ที่  1  บ้านโนนราษี
          หมู่ที่  2  บ้านฝาง
          หมู่ที่  3  บ้านห้วยทราย
          หมู่ที่  4  บ้านโนนสวรรค์
          หมู่ที่  5  บ้านเหล่าใหญ่
          หมู่ที่  6  บ้านผักหวาน
          หมู่ที่  7  บ้านหัวขัว
          หมู่ที่  8  บ้านหนองบัว
          หมู่ที่  9  บ้านบ่อหลุบ
          หมู่ที่  10 บ้านโคกกลาง
          หมู่ที่  11 บ้านแก่นเท่า
          หมู่ที่  12 บ้านเชียงคำ
          หมู่ที่  13 บ้านเหล่าใหญ่
          1.5  ประชากร(ข้อมูล ณ 30 พฤษภาคม 2554  จากสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง)

ที่

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนหลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

(หลังคา)

1

บ้านโนนราษี

453

413

866

225

2

บ้านฝาง

422

405

827

242

3

บ้านห้วยทราย

424

442

866

247

4

บ้านโนนสวรรค์

214

202

416

121

5

บ้านเหล่าใหญ่

234

249

483

149

6

บ้านผักหวาน

264

260

524

141

7

บ้านหัวขัว

311

303

614

149

8

บ้านหนองบัว

219

239

458

131

9

บ้านบ่อหลุบ

242

238

480

115

10

บ้านโคกกลาง

210

202

412

134

11

บ้านแก่นเท่า

291

275

566

133

12

บ้านเชียงคำ

218

204

422

114

13

บ้านเหล่าใหญ่

150

145

295

99

รวม

3,652

3,577

7,229

2,000


          -  จำนวนคนชรา (อายุ 60 ปีขึ้นไป)                868         คน ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว    755 คน
          -  จำนวนคนพิการ                                               91       คน  ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว   72  คน

2. สภาพทางด้านเศรษฐกิจ

          2.1 อาชีพของประชากร
อาชีพเกษตรกรรม เฉลี่ยรายได้ ประมาณ 44,455.92 บาทต่อครัวเรือน(จปฐ.54)
อาชีพรับจ้าง มีประมาณ ร้อยละ 0.91 ได้แก่
            -  งานอุตสาหกรรมในโรงงาน
            -  งานบริการ เช่น คนใช้ในบ้าน สถานเริงรมย์ ขับรถ เป็นต้น ประมาณร้อยละ 0.08
            -  งานช่างฝีมือ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน เป็นต้น ประมาณร้อยละ 0.25

อาชีพค้าขาย มีประมาณร้อยละ 0.25
            ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ ขึ้นไป มีประมาณ ร้อยละ 90.62 ของครัวเรือนทั้งหมดในตำบล ได้แก่ อาชีพรับจ้าง ควบคู่กับอาชีพเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่
          2.2 หน่วยธุรกิจในเขตตำบลโนนราษี ประกอบด้วย
           -  ปั๊มน้ำมัน                                          3  แห่ง
           -  โรงสีข้าว                                           35  แห่ง

3.  สภาพทางสังคม
3.1  การศึกษา
3.1.1  โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
-  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                             จำนวน  1  แห่ง
-  โรงเรียนประถมศึกษา                                                   จำนวน  7  แห่ง
รวม                                                        จำนวน  8  แห่ง
3.1.2  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา                                     จำนวน  1  แห่ง
3.1.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                                      จำนวน  4  แห่ง
3.1.4  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                                จำนวน  13  แห่ง

  1. สถาบันศาสนา

-  วัด                                                                                       จำนวน  11  แห่ง
-  โบสถ์                                                                                 จำนวน  3    แห่ง


  1. สาธารณสุข

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                                                                จำนวน  1  แห่ง
-  อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
3.4   กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง                                                                 จำนวน  13  แห่ง
 การบริการพื้นฐาน
4.1  การคมนาคม
-     มีถนนลาดยางจากอำเภอบรบือไปอำเภอนาเชือกผ่าน 2 สาย

 1. มีถนนลาดยางจากอำเภอบรบือไปอำเภอนาดูนผ่าน  1  สาย  โดยผ่ายหมู่ที่  11 , 2, 5  และ  13
 2. มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่ที่  3 , 9 , 10  และ  12
 3. มีถนนเชื่อมระหว่าง  หมู่ที่  6  และ  7
  1. การโทรคมนาคม 
 4. ที่ทำการไปรษณีย์ตำบล                1  แห่ง
 5. โทรศัพท์สาธารณะ                   25  แห่ง
  1. การไฟฟ้า

-     มีจำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า      13  หมู่บ้าน

 1. จำนวนที่ใช้ไฟฟ้า  คิดเป็นร้อย ละ  100
  1. แหล่งน้ำธรรมชาติ

-  ลำห้วย                               13           แห่ง
-  หนองน้ำ                           42            แห่ง

  1. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  อ่างเก็บน้ำ                        1             แห่ง
-  ฝายน้ำล้น                         10           แห่ง

-  บ่อบาดาล                          39            แห่ง