หน้าหลัก  l  แผนผังเว็ปไซด์  l  คำแนะนำเกี่ยวกับเว็ปไซด์

ประวัติ อบต.โนนราษี

                องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี ยกฐานะจากสภาตำบลโนนราษี ตามประกาศประกาศกระทรวง
  มหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ให้มีสถานะเป็นองค์การ
  บริหารส่วนตำบลโนนราษี ตั้งแต่งวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2540 เป็น อบต.ชั้น 5 หรือ อบต.ขนาดเล็ก
    ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2551 ได้รับการยกฐานะเป็น อบต.ขนาดกลาง ปัจจุบันแบ่งส่วนราชการออกเป็น
  ุ6 ส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส่วน
  ส่วนสวัสดิการสังคม และส่วนส่งเสริมการเกษตร
     
    ทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
    1.นายอินทร์ เพียรแก้ว ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2540-2544
    2.นายคำไสย์ ทับทิมไสย์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2544-2548
    3.นายสำเนียง คำคอน ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2548-2552
    4.นายปราโมทย์ จิตธรรม ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2552-2556
    5.นายประมวล ชมภูน้อย ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2556-ปัจจุบัน
   
   
    ทำเนียบประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    1.นายคำไสย์ ทับทิมไสย์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2540-2544
    2.นายผัน มาตเลิง ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2544-2548
    3.นายวุฒิชัย บุญทัน ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2548-2552
    4.นายทองเตา ดอกไม้ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2552-2556
    ุ6.นายวุฒิชัย บุญทัน ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2556-ปัจจุบัน
   
   
    ทำเนียบปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
    1.นายนิสิต นิกรสถิตย์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2540-ปัจจุบัน