หน้าหลัก  l  แผนผังเว็ปไซด์  l  คำแนะนำเกี่ยวกับเว็ปไซด์
    สายตรงนายก อบต.


นายประมวล ชมภูน้อย
โทร.0-8285-2832-1
    เมนูหลักเว็ปไซด์
  โครงสร้างการบริหาร อบต.
  แผนพัฒนา อบต./แผนดำเนินงาน
  ข้อบัญญัติ อบต.
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานการประชุม
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง     
    สายตรง ปลัด อบต.

นายนิสิต นิกรสถิตย์
โทรศัพท์ 0-8324-56369-4
E-mail:.....-@..........
..
 
    บริการประชาชน
  ขั้นตอนการให้บริการ
  กฎหมายเพื่อประชาชน
  ดาวส์โหลดเอกสาร อบต.
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
  ร้องเรียนร้องทุกข์
  สนทนาผ่าน Facebook อบต.
    สำรวจความคิดเห็นต่อ
การบริหารงาน อบต.โนนราษี

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

    ข่าวการเปิดสอบงานราชการ  
    ข่าวทั่วไทย  
 
    เว็ปไซด์หน่วยงานต่างๆ
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สำนักงบประมาณ
  สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน
  สนง.กระจายอำนาจ
  คณะกรรมการกฤษฎีกา
  สำนักงาน ก.พ.
  จังหวัดมหาสารคาม
  ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
  อบจ.มหาสารคาม
  อำเภอบรบือ
  ระบบสารสนเทศการวางแผน
  ระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง
  ระบบสารสนเทศข้อมูล อปท.
    ประมวลภาพกิจกรรม อบต.โนนราษี  
จำนวนผู้เข้าชมเวปไซด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี   อำเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ 0-4370-6886  โทรสาร 0-4370-6886  E-mail : admin@nonrasee.com , nonrasee007@hotmail.com
จัดทำเวปไซด์โดย นายธงชัย บุญตาแสง รองปลัด อบต. E-mail : vikro.thong22@gmail.com