ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อ
  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค ถ 66-008 สาย
  บ้านบ่หลุบ หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านห้วยทราย หมู่ 3 มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
  12,000 ต.ร.ม. ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง 6,476,950.81 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถาม โทร.0-4370-6886 รายละเอียดคลิ๊ค  
  18/12/2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อ
  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค ถ 66-0066 สาย
  บ้านผักหวาน หมู่ที่ 6 เชื่อมถนนลาดยางบ้านฝางถึงบ้านตลาดม่วง หมู่ 7
  ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 2,665 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง 5,603,531.40 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถาม โทร.0-4370-6886 รายละเอียดคลิ๊ค  
  18/12/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง
  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3
  โครงการ รายละเอียดคลิ๊ค
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง
  กล้องวงจรปิด ภายในตำบลโนนราษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายละเอียดคลิ๊ค
   
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้าง
  ถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายเชื่อมบ้านหนองทุ่ม ตำบลโนนแดง
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมที่
  อบต.โนนราษี โทร.0-4370-6886 รายละเอียดคลิ๊ค  
  13/12/2560
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้าง
  ถนน คสล. สายบ้านโนนราษี หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านหนองทุ่ม ตำบลโนนแดง
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมที่
  อบต.โนนราษี โทร.0-4370-6886 รายละเอียดคลิ๊ค  
  13/12/2560
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี ขอเชิญผู้ประกอบอาชีพ เสนอราคาโครง
  การก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นซองเสนอราคาได้ถึง
  วันที่ 10 สิงหาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ
  อบต.โนนราษี โทร.0-4370-6886 รายละเอียดคลิ๊ค  
  8/08/2560
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี ขอเชิญผู้ประกอบอาชีพ เสนอราคาโครง
  การก่อสร้าง จำนวน 29 โครงการ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นซองเสนอราคาได้ถึง
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ
  อบต.โนนราษี โทร.0-4370-6886 รายละเอียดคลิ๊ค  
  19/05/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อ
  สร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่(แบบการประปานครหลวง) ณ หนองอีสาน
  เขียว บ้านโนนราษี หมู่ 1 ราคากลาง 1,956,000 บาท ผู้สนใจซื้อเอกสารฯ
  ชุดละ 3,000 บาท ได้ ณ ที่ทำการ อบต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
  ในวันที่ 19 ตุลาคม 58 ถึง 2 พฤศจิกายน 58 เวลา 8.30-16.30 น.สอบถาม
  รายละเอียดเพิ่มที่งานพัสดุฯ โทร.0-4370-6886 รายละเอียดคลิ๊ค  
  19/10/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อ
  สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) อบต.โนนราษี จำนวน 1 หลัง
  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ราคากลาง2,274,000บาท ติดต่อซื้อเอกสาร
  ชุดละ 6,000 บาท ได้ ณ ที่ทำการ อบต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
  ตั้งแต่ 16-30 ตุลาคม 2557 เวลา 8.30-16.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่ม
  เติมที่งานพัสดุฯ โทร.0-4373-1175 รายละเอียดคลิ๊ค                
  16/10/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการ
  สอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลโนนราษี ผู้ที่สนใจขอรับเอกสาร
  การสอบราคาซื้อ ชุดละ 400 บาท ณ ที่ทำการ อบต.ตั้งแต่ 21 พ.ค. 57 ถึง
  3 มิ.ย. 57 กำหนดเปิดซอง 4 มิ.ย.57 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมงานพัสดุ
  โทร.0-4373-1175 รายละเอียดคลิ๊ค                 
  21/05/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน
  คสล.หมู่ 3,4,9,10 และโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 ผู้สนใจ
  ติดต่อซื้อเอกสารชุดละ 400 บาท ณ ที่ทำการ อบต.ตั้งแต่ 20 พ.ค. 57 ถึง
  2 มิ.ย. 57 กำหนดเปิดซอง 3 มิ.ย.57 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมงานพัสดุ
  โทร.0-4373-1175 รายละเอียดคลิ๊ค                 
  20/05/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ.2557 ภาคเรียนที่ 1/2556 จำนวน 4 ศูนย์ฯ รายละเอียดคลิ๊ค
  29/10/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ
  ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันฯ มี
  รายชื่อดังนี้ 1.นางพัน ทองใบ 2.นายณรงค์ หาคลัง 3.นางสุภา แจ่มแสง
  4.น.ส.เพ็ญสี พิมพา 5.น.ส.สุภาพร วันเฮียง
  29/10/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำอาหาร
  กลางวันสำหรับศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ภาค
  เรียนที่ 1/2556 จำนวน 4 ศูนย์ฯ ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งาน
  พัสดุ กองคลัง อบต.โนนราษี สอบถามรายละเอียด โทร 0-4373-1175
  11/10/2556