หน้าหลัก  l  แผนผังเว็ปไซด์  l  คำแนะนำเกี่ยวกับเว็ปไซด์
  สภา อบต. l ผู้บริหาร l ปลัด อบต. l รองปลัด อบต. l สำนักปลัด l กองคลัง l กองช่าง l กองการศึกษา l กองสวัสดิการสังคม l กองส่งเสริมการเกษตร  

กองคลัง

นางอุทัย พรมลี
ผู้อำนวยการคลัง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น)
 
 
  นางสัมฤทธิ์ ทับทิมไสย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
  ชำนาญงาน


พนักงานจ้างสังกัดกองคลัง
 
 
ว่าง น.ส.นุลักษณ์ มาตรคำจันทร์ น.ส.รุ่งเรือง เที่ยงทำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ จัดเก็บรายได้ การคลัง