หน้าหลัก  l  แผนผังเว็ปไซด์  l  คำแนะนำเกี่ยวกับเว็ปไซด์
  สภา อบต. l ผู้บริหาร l ปลัด อบต. l รองปลัด อบต. l สำนักปลัด l กองคลัง l กองช่าง l กองการศึกษา l กองสวัสดิการสังคม l กองส่งเสริมการเกษตร  

กองส่งเสริมการเกษตร

นายธงชัย บุญตาแสง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
บริหารท้องถิ่น ระดับต้น
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


พนักงานจ้างสังกัดส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
นายภูทอง มะธิโตปะนำ น.ส.กานพิชชา สุปัด
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยสัตวแพทย์