หน้าหลัก  l  แผนผังเว็ปไซด์  l  คำแนะนำเกี่ยวกับเว็ปไซด์
  โครงสร้างการบริหารงาน l แผนพัฒนา l ข้อบัญญัติ อบต. l ข้อบัญญัติงบประมาณ l รายงานผลดำเนินงาน  l  รายงานทางการเงิน  l รายงานการประชุม  


 หน้าหลัก รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 หน้าหลัก รายงานข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ถึงเดือน พฤษภาคม)
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 หน้าหลัก แผนการจัดหาพัสดุ
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2560    ปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เพิ่มเติม)
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2558