หน้าหลัก  l  แผนผังเว็ปไซด์  l  คำแนะนำเกี่ยวกับเว็ปไซด์
  สภา อบต. l ผู้บริหาร l ปลัด อบต. l รองปลัด อบต. l สำนักปลัด l กองคลัง l กองช่าง l กองการศึกษา l กองสวัสดิการสังคม l กองส่งเสริมการเกษตร  

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี

นายประมวล ชมภูน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี
 

 
นายบุญลุ รัตน์นนท์ นางบัวไข ศรีโคตร นายบุญเยี้ยม คำโฮง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล