อบต.โนนราษี ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบ
  ประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
  รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสำหรับการสรรหา
  บุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศ ลงวันที่ 26 กันยายน 2561
  รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี ตามประกาศลงวันที่ 18 กันยายน 2561
  รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ.2562 ตามประกาศลงวันที่ 10 กันยายน 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
  1 ตุลาคม 2561 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกสรร
  เป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา กำหนดเป็นวันที่ 19 ธันวาคม 2560
  รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
  จำนวน 4 อัตรา
  รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
  จำนวน 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.60 ถึง 4 ธ.ค.60 สอบถาม
  รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043-706886 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น
  พนักงานจ้างจำนวน 4 อัตรา ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043-706886 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
  จำนวน 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-21 พ.ย.60 สอบถามรายละเอียด
  เพิ่มเติม โทร.043-706886 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  มีผลใช้บังคับ 1 ตุลาคม 2560 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ.2561 โดยความเห็นชอบของสภา อบต.และโดยอนุมัติของนายอำเภอ
  บรบือ มีผลใช้บังคับ 1 ตุลาคม 2560 รายละเอียดคลิ๊ค
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี เรื่อง การมอบอำนาจนายก
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี
  ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(61-64) เป็น
  กรอบและแนวทางในการป้องกันการทุจริตในห้วงระยะเวลา 4 ปี โดยจะมี
  ผลใช้บังคับ 1 ตุลาคม 2560 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ.2560 โดยความเห็นชอบของสภา อบต.และโดยอนุมัติของนายอำเภอ
  บรบือ มีผลใช้บังคับ 1 ตุลาคม 2559 รายละเอียดคลิ๊ค
   
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ตามโครงการสำรวจความพึงพอใจใน
  การให้บริการและคุณภาพการให้บริการของ อบต.โนนราษี ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ.2559 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครจากวันที่
  21 กรกฎาคม 2559 ถึง 1 สิงหาคม 2559 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) เป็นแผนที่ใช้
  ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยความ
  เห็นชอบของสภา อบต. รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล ในการให้
  บริการฝ่านสายด่วน 1669 โทรฟรี บริการฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559
  เปิดใช้บริการแล้ว !!!
   
อบต.โนนราษีประกาศกำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
  ภาษีโรงเรียนและที่ดิน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี
  ภาษีบำรุงท้องที่ มกราคม ถึง เมษายน ของทุกปี
  ภาษีป้าย มกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มกราคม ถึง มีนาคมของทุกปี ป้ายใหม่ให้ยื่นภายใน
  15 วันนับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง ชำระภาษีได้ที่กองคลัง อบต.โนนราษี
  โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 043-731175
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี เรื่อง การมอบอำนาจนายก
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี
  ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษีประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2559โดยอุนุมัติ
  ของนายอำเภอ และโดยความเห็นชอบของสภา อบต.โนนราษี แล้วเมื่อวันที่
  28 กันยายน 58 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษีประกาศใช้คู่มือประชาชน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
  อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
  จำนวน 18 กระบวนงาน รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เป็นแผนที่ใช้
  ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยความ
  เห็นชอบของสภา อบต. รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษีได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักและส่งเสริม
  อาชีพเกษตรอินทรีย์ ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โครงการสามารถ
  บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับรายละเอียดและผล
  การดำเนินโครงการสามารถดูรายละเอียดได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.
  หรือสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่ คลิ๊ค
อบต.โนนราษีประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2558โดยอุนุมัติ
  ของนายอำเภอ และโดยความเห็นชอบของสภา อบต.โนนราษี แล้วเมื่อวันที่
  15 กันยายน 57 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) เป็นแผนที่ใช้
  ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยความ
  เห็นชอบของสภา อบต. รายละเอียดคลิ๊ค
   
ประกาศอบต.โนนราษี เรื่อง รางานผลดำเนินการตามคำสั่งการมอบอำนาจของ
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี ให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โนนราษี ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี พ.ศ.2558 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษีแจ้งข่าวการประชาสัมพันธ์กำหนดการณ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ
  ประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ในวันทีุ่
  5 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษีแจ้งข่าวการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ย
  ยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณุ
  พ.ศ.2558 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษีแจ้งข่าวการประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงาน OSCC
  ศูนย์ช่วยเหลือสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี รับแจ้งเหตุ
  แจ้งเบาะแส รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษีแจ้งข่าวการประชาสัมพันธ์สายด่วนคนพิการ เพื่อให้การบริการ
  ให้คนพิการและครอบครัวเข้าถึงสิทธเพื่อชีวิตที่ดีกว่า และเพื่อเป็นช่องทางใน
  ช่วยเหลือ หมายเลขสายด่วน 1479 จำนวน 10 คู่สาย รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษีประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2557โดยอุนุมัติ
  ของนายอำเภอ และโดยความเห็นชอบของสภา อบต.โนนราษี แล้วเมื่อวันที่
  4 กันยายน 56 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) เป็นแผนที่ใช้
  ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยความ
  เห็นชอบของสภา อบต. รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษีประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา/ผลการดำเนิน
  การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการติด
  ตามและประเมินฯ รายละเอียดคลิ๊ค
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี เรื่อง การมอบอำนาจนายก
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี
  ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2556 รายละเอียดคลิ๊ค
   
ประกาศ อบต.โนนราษี เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
  ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีกระบวนงานทั้งหมด 15
  กระบวนงาน รายละเอียดคลิ๊ค
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี เรื่องการใช้แผนดำเนินงาน
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งแผนดำเนินงานเป็นแผนที่นำโครงการ
  ที่ได้ตั้งงบประมาณแล้ิว รายละเอียด คลิ๊ค
   
อบต.โนนราษีประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2556โดยอุนุมัติ
  ของนายอำเภอ และโดยความเห็นชอบของสภา อบต.โนนราษี แล้วเมื่อวันที่
  26 กันยายน 55 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558) เป็นแผนที่ใช้
  ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยความ
  เห็นชอบของสภา อบต. รายละเอียดคลิ๊ค
   
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี เรื่อง
  แก้ไขเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อ
  แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารต่างสายงาน
  รายละเอียดคลิ๊ค
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
  เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารต่างสายงาน
  ภาค ก.และ ภาค ข.และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. รายละเอียดคลิ๊ค
   
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี เรื่อง
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วน
  ตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารต่างสายงาน รายละเอียดคลิ๊ค
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือก
  เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารต่างสายงาน
  ภาค ก.และ ภาค ข. รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2555 โดยอุนุมัติ
  ของนายอำเภอ และโดยความเห็นชอบของสภา อบต.โนนราษี แล้วเมื่อวันที่
  13 กันยายน 54 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557) เป็นแผนที่ใช้
  ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยความ
  เห็นชอบของสภา อบต.เมื่อ 24 มิถุนายน 54 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษีประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา/ผลการดำเนิน
  การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการติด
  ตามและประเมินฯ ในการประชุมเมื่อ 16 ธ.ค.53 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษีประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2554โดยอุนุมัติ
  ของนายอำเภอ และโดยความเห็นชอบของสภา อบต.โนนราษี แล้วเมื่อวันที่
  28 กันยายน 54 รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2554-2556) เป็นแผนที่ใช้
  ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยความ
  เห็นชอบของสภา อบต.เมื่อ 24 มิถุนายน 53 รายละเอียดคลิ๊ค
   
สาระน่ารู้ จากส่วนสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับเด็ก ซึ่งถือ
  ว่าเป็นคู่มือสิทธิประโยชน์ต่างๆทเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โหลดไว้ใช้งาน
  เพื่อประโยชน์ของท่าน รายละเอียดคลิ๊ค
   
สาระน่ารู้ จากส่วนสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คนพิการ ซึ่งถือ
  ว่าเป็นคู่มือสิทธิประโยชน์ต่างๆที่บุคคลซึ่งพิการพึงจะได้รับ โหลดไว้ใช้งาน
  เพื่อประโยชน์ของท่าน รายละเอียดคลิ๊ค
   
อบต.โนนราษี จะดำเนินโครงการ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ.2553 ในวันที่ 7 เมษายน 2553 ณ บริเวณที่ทำการ อบต.โนนราษี
  จึงขอเชิญชวนชาวตำบลโนนราษี เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพียงกัน
   
อบต.โนนราษี จะดำเนินโครงการสานฝันวันบัณฑิตน้อยประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ.2553 ในวันที่ 26 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
  จึงขอเชิญชวนชาวตำบลโนนราษี เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพียงกัน
   
อบต.โนนราษี จะดำเนินโครงการ อบต.สัญจรและจัดทำแผนพัฒนาประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ.2553 ระหว่าง 16 มีนาคม 2553 ถึง 5 เมษายน 2553
  จึงขอเชิญชวนชาวตำบลโนนราษี เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพียงกัน
   
จดหมายข่าวอบต.โนนราษี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม 2552 - ธันวาคม
  2552 เป็นการรวบรวมภาพกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆของ อบต.โนนราษี
  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบ รายละเอียดคลิ๊ค
   
นักวอลเลย์บอลชาย อบต.โนนราษี โชวว์ฟอร์มสุดยอด คว้าแชมป์ในกีฬา
  เทศกาลปีใหม่ของอำเภอบรบือ จากการเอาชนะคู่แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
  ไปได้ 3-2 เซต เมื่อ 28 ธันวาคม 2552
   
นักฟุตบอล อบต.โนนราษี ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับที่ 1
  ของกลุ่ม หลังนัดสุดท้าย เสมอกับ อบต.หนองสิม อย่างสุดมัน 1-1 เข้ารอบ
  ทั้ง 2 ประเภทเมื่อ 24 ธันวาคม 2552
   
นักฟุตบอล อบต.โนนราษี ชนะ อบต.หนองจิก ทั้ง 2 ประเภท โดยประเภท
  ก เอาชนะไป 2-1 ประเภท ข ชนะ 2-1 เก็บชัยชนะนัดที่ 2 ในกีฬาปีใหม่
  ประเดิม 6 คะแนนเต็มโอกาสเข้ารอบสดใส เมื่อ 22 ธันวาคม 52
   
นักฟุตบอล อบต.โนนราษี เฉือนชนะ อบต.ยาง ทั้ง 2 ประเภท โดยประเภท
  ก เอาชนะไป 1-0 ประเภท ข ชนะ 2-1 เก็บชัยชนะนัดเปิดสนามในกีฬาปีใหม่
  ประเดิม 3 แต้มแรกอย่างงดงาม เมื่อ 20 ธันวาคม 52
   
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าร่วม
  การรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติ
  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม รายละเอียดคลิ๊ค