หน้าหลัก  l  แผนผังเว็ปไซด์  l  คำแนะนำเกี่ยวกับเว็ปไซด์
  โครงสร้างการบริหารงาน l แผนพัฒนา l ข้อบัญญัติ อบต. l ข้อบัญญัติงบประมาณ l รายงานผลดำเนินงาน  l  รายงานทางการเงิน  l รายงานการประชุม  


 หน้าหลัก รายงานการประชุมสภา อบต.
   สมัยวิสามัญที่ 1/2560
   สมัยสามัญที่ 1/2560
   สมัยสามัญที่ 4/2559
   สมัยสามัญที่ 3/2559
   สมัยวิสามัญที่ 1/2559
   สมัยสามัญที่ 2/2559
   สมัยสามัญที่ 1/2559