หน้าหลัก  l  แผนผังเว็ปไซด์  l  คำแนะนำเกี่ยวกับเว็ปไซด์
  โครงสร้างการบริหารงาน l แผนพัฒนา l ข้อบัญญัติ อบต. l ข้อบัญญัติงบประมาณ l รายงานผลดำเนินงาน  l  รายงานทางการเงิน  l รายงานการประชุม  


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1