หน้าหลัก  l  แผนผังเว็ปไซด์  l  คำแนะนำเกี่ยวกับเว็ปไซด์
  สภา อบต. l ผู้บริหาร l ปลัด อบต. l รองปลัด อบต. l สำนักปลัด l กองคลัง l กองช่าง l กองการศึกษา l กองสวัสดิการสังคม l กองส่งเสริมการเกษตร  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี

นายธงชัย บุญตาแสง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)