หน้าหลัก  l  แผนผังเว็ปไซด์  l  คำแนะนำเกี่ยวกับเว็ปไซด์
  สภา อบต. l ผู้บริหาร l ปลัด อบต. l รองปลัด อบต. l สำนักปลัด l กองคลัง l กองช่าง l กองการศึกษา l กองสวัสดิการสังคม l กองส่งเสริมการเกษตร  

สำนักปลัด อบต.

นายธงชัย บุญตาแสง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 
นายชาติเทวา มาตรเลิง น.ส.มนัญชยา นามไพร นายตะวัน จันทร์ปรุง นางจารุวรรณ ทับทิมไสย
นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานป้องกันฯ เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญการ ชำนาญการ ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัด อบต.
 
น.ส.เสาวนีย์ เทียบดอกไม้ นายชะเลงศักดิ์ ทองคำ นายชายน้อย แก้วอาจ นายอภิชัย ศรีโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักกลเบา
 
 
นางอมร แสนขอนยาง นายสนธยา เมธาวงศ์ ว่าง
แม่บ้าน ยาม นักการภารโรง