หน้าหลัก  l  แผนผังเว็ปไซด์  l  คำแนะนำเกี่ยวกับเว็ปไซด์
  สภา อบต. l ผู้บริหาร l ปลัด อบต. l รองปลัด อบต. l สำนักปลัด l กองคลัง l กองช่าง l กองการศึกษา l กองสวัสดิการสังคม l กองส่งเสริมการเกษตร  

กองสวัสดิการสังคม

นางสาวพิชามญชุ์ นนฤาชา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

 
นางสาวมนฤดี สุริยะ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

พนักงานจ้างสังกัดกองสวัสดิการสังคม
 
นางสาวภูษณิษา บุญกอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน