หน้าหลัก  l  แผนผังเว็ปไซด์  l  คำแนะนำเกี่ยวกับเว็ปไซด์
  สภา อบต. l ผู้บริหาร l ปลัด อบต. l รองปลัด อบต. l สำนักปลัด l กองคลัง l กองช่าง l กองการศึกษา l กองสวัสดิการสังคม l กองส่งเสริมการเกษตร  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาววรินทร ทับทิมไสย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

 
 
ว่าง
นักวิชาการศึกษา

 
นางสมคิด พิเมย นางจริพา สังฆะมณี นางทองพัฒ พวงทอง นางรำไพ ทาแดง นางอารยา เสนาคูณ
ครู ครู ครู ครู ครู
         

ลูกจ้างประจำสังกัดกองการศึกษา ศาสนาฯ
 
นางสาวรัศมี ป้อมแฝง
นักวิชาการศึกษา
พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา ศาสนาฯ
 
นางสาวพัชรี มาตรเลิง นางทองปัก มาตโค นางพิมพ์ใจ ทิพย์สีราช
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก