หน้าหลัก  l  แผนผังเว็ปไซด์  l  คำแนะนำเกี่ยวกับเว็ปไซด์
  สภา อบต. l ผู้บริหาร l ปลัด อบต. l รองปลัด อบต. l สำนักปลัด l กองคลัง l กองช่าง l กองการศึกษา l กองสวัสดิการสังคม l กองส่งเสริมการเกษตร  

กองช่าง

นายบุญสัง บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

 
นายธวัชชัย ศรีกะกุล นายปิยวัฒน์ ขุลีทรัพย์
นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า
ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง
 
นางวริศรา หลวงพระบาง นายสุเมธ ทูลกอง นายณัฐชัย วงชารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า